Momenter - opptak, opplag og utsetting

Opptaket og utsetting er en felles dugnadsinnsats. Alle som skal ha båt på land eller ut på sjøen plikter å bidra, og jobben er ikke gjort før alle er på land eller satt ut, og utstyr er ryddet på plass.

Opplagssjef bærer gul vest merket "Opplagssjef"
Andre hjelpemannskaper bærer gule vester.
Den som dirrigerer kranen bærer rød vest.

Det viktigste er sikkerhet! Vi har i mange år ikke hatt skade hverken på folk eller materiell i Eidsvåg Båtlag. Sørg for at du gjør ditt for at vi ikke får skader i fremtiden heller!

 


 

Opptak

 • Møt i god tid.
 • Opplagslisten forteller noe om hvem som kommer på land - ikke nødvendigvis opptaksrekkefølgen.
 • Opplagssjefens beskjeder skal etterkommes !

  Forberedelser
 • Det må ikke være løst vann inne i båten
 • Septiktank skal være tømt og stengt
 • Alle skal ha båtstativet klart i god tid, sammen med eventuelle kiler og annet nødvendig verktøy.
 • Planlegger du å skrape bunnstoffet av bunnen, skal det legges pressenning for oppsamling under krybbe/båt. Bunnstoff-avfallet skal samles opp og leveres på offentlig miljøstasjon.
 • Hjelp hverandre med å sette frem båtkrybben! Husk at ikke alle er like ung og sprek lenger.
 • Båteier skal henge ut lang bautamp forå kunne styre båten under hivet uansett størrelse. Aktertamp i tillegg for større båter.
  Ved vind skal alle båter ha både baug- og aktertamp!
 • Alle båter bør ha tydelig merke der heisestroppene skal festes, og som sikrer god balanse under løftet

  Løftet
 • Sørg for at båten er klar i god tid før den skal landsettes. Følg med på beskjeder/signal fra opplagssjef/hjelpemannskap.
 • Eier har selv ansvaret for plassering av løftestroppene.
 • Båteier skal ha klar to korte tau til å surre mellom stroppene - for å hindre at stroppene glir fra hverandre på skroget.
 • Husk at kranfører må ha fri sikt til båten, - ikke stå i veien.
 • Ikke gå under hengende last !
 • Det skal alltid være fire mann på hver båt. En på hver støtte ved landsetting.
 • Eier er ansvarlig for og skal anvise støttenes plassering.
 • Ingen høytrykkspyling er tillatt så lenge kraning foregår rundt din båt og nabobåter!
 • Skjell og rester fra rengjøring av båten skal umiddelbart fjernes!

På land

 • Båteier er ansvarlig for at opplagsutstyret sikrer god stabilitet gjennom hele vinteren - uansett vær. Kiler vibrerer ofte løs i sterk vind. Etterstram disse.
 • Seilbåter med mast oppe setter ekstra strenge krav til opplagsutstyret.
  Alle fall og liner skal være festet ut fra mast for å unngå støy
 • Fest ikke presenning i løse støtter
 • Løse støtter skal sikres med spennebånd
 • Så lenge pressenning er på båten skal den være godt sikret - også med tau under båten
 • Båtereier skal sette merkelapp med båteiers navn og mobiltlf lett synlig på båt/krybbe. Merkelapper og vannfast tusj finnes i mellomgangen ved toalettet. 
 • Skal du skrape bunnen/fjerne bunnstoff, skal det legges presenning under båt og krybbe for oppsamling. Dette skal ikke i våre søppelspann, men tas med til offentlig miljøstasjon - i likhet med maling og bunnstoffrester.
   
 • Ingen båteiere kan koble til og bruke vinterstrøm uten strømavtale.
 • All vinterstrøm skal måles med godkjent måler.
 • Det skal kun benyttes kabel godkjent for utendørs bruk.
  Sørg for at ledningene dine er i god stand. Er det overledning på din strømkabel, kan dette resultere i at jordfeilbryteren for mange båter slår ut med mulige kostbare frostskader.
 • Alle støpsler i strømskap  skal merkes med navn og båt.
 • Mer om bruk av strøm/strømavtale og avlesing finner du her.

Vinterstrøm på land

Materialforvalter/opplagssjef setter frem strømskap til vinterstrøm om kvelden etter at seilbåtene er landsatt eller neste dag. For de som er landsatt fremfor klubbhuset kan strøm også tas fra skapet over arbeidsbenken foran klubbhuset.

Materialforvalter/opplagssjef vil også sette frem strømskap til vinterstrøm på området ovenfor C/D-bryggen. Vinterstrøm kan også hentes fra skapene langs muren.
Strømsøylene langs kaikanten skal ikke brukes så lenge det er ledige kontakter i skapene. Dette for å få et skille mellom land og brygge for å lettere identifisere evt. feil som slår ut anlegget.

All vinterstrøm skal gå gjennom måler.

Arbeid på båter i opplag

 • Varme arbeider er ikke under noen omstendighet tillatt under opplag, med mindre ekstraordinære tiltak er gjort og tillatelse er innhentet fra opplags- eller havnesjef.
 • Det er båteiers ansvar å sørge for ryddighet. Området rundt båten skal holdes ryddig og fri for verktøy, annet utstyr, søppel etc.
 • Alt brennbart materiale skal behandles med tilbørlig aktsomhet og alle rester skal umiddelbart sorteres og deponeres forsvarlig. 
 • Alt støv, herunder støv fra pussing av lakk, bunnstoff, trevirke osv, skal umiddelbart samles opp ved at pusseutstyr er tilkoblet støvsuger og at båten tildekkes/skjermes slik at støv ikke spres.
 • Støv som kan falle på bakken skal løpende samles opp i presenning og/eller støvsuges og deretter deponeres som beskrevet under avsnittet "på land".
 • Det skal til enhver tid tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter samt den aktivitet som pågår i på området. Eksempelvis er det en dårlig ide' å starte med maskinsliping av bunnstoff når båtene rundt er polert og klargjort for utsetting. Generelt er regelen at dette ikke er tillat siste uken før utsetting.

Opplag i brygge

 • Samtlige båter som ligger på A-bryggen skal i vintersesongen flyttes til mer skjermet vinterbrygge.
  Flytt til tildelt vinterbrygge så snart denne er ledig. 
 • Båter som ligger utsatt til på andre brygger kan flytte inn i mer beskyttet brygge i vintersesongen.
  Følg havnesjefens anvisninger om alternativ bryggeplass og flytt båten så snart alternativ plass er ledig.
 • Fortøying og fendring - les her.
 • Samtlige båter i vinterbrygge skal uoppfordret flytte tilbake til egen bås innen 31. mars med mindre særlig avtale er inngått.

Båter som ikke skal være i havnen

Båter som skal i vinteropplag utenfor havnen, og følgelig ikke betaler leie for vintersesongen, må være vekke fra havnen innen 1. november.
Tildelt sommerbrygge er disponibel fra 1. april.

Sjøsetting

 • Møt i god tid.
 • Opplagssjefens beskjeder skal etterkommes !
 • Kranen løfter som regel ut motsatt av opptaksrekkefølgen.
 • Båteier skal henge ut lang bautamp forå kunne styre båten under hivet. Dette uansett båtstørrelse. Aktertamp i tillegg for større båter. Ved vind skal alle båter ha både baug- og aktertamp.
 • Eier har selv ansvaret for plassering av løftestroppene. Alle båter bør ha tydelig merke på skroget der heisestroppene skal festes, og som sikrer god balanse under løftet.
 • Båteier skal ha klar to korte tau til stropp-sikring (mellom løftestroppene) for å hindre at stroppene glir på skroget.
 • Det skal alltid være minst fire hjelpemannskaper på hver båt. En på hver stropp ved utsetting.
 • Husk at kranfører må ha fri sikt til båten, og til den som har ansvaret for å dirrigere kranen (med rød vest) - ikke stå i veien.
 • Ikke gå under hengende last!

 • Les av og rapporter strømforbruk.

 • Og husk! Utsettingen er ikke over selv om båten din er ferdig! De som hjalp deg, trenger også din hjelp.
 • Så snart din båt er trygt fortøyet, skal opplagsmateriellet ditt ryddes vekk og plassen der din båt har stått skal rengjøres. Opplagsutstyr skal være fjernet fra havnen senest søndag, om ikke annet er avtalt med opplagssjef eller havnesjefen.
 • Opplagsutstyr som lagres i havnen skal være stuet skikkelig ved miljøboden og skal være tydelig merket med eiers navn og telefonnummer. Bruk gjerne navnelappen fra opplaget. Umerket utstyr blir kastet ved ryddedugnad.

Opplagstatus

Opplagsstatus velger du selv når du fyller ut avtale/havneskjemaet.   
Forandringer i opplagsstatus (land/sjø eller ikke i havnen) må meldes opplagssjefen innen 1. september - helst på e-post.
Den opplagsstatus vi har i våre registre blir automatisk videreført.