Opplagsreglement

Revidert 2.3.2015

 

 1. Gyldighet
  Dette reglementet gjelder for opplag av båt på land/sjø. For båter som ligger på sjøen gjelder også havnereglementet.

 2. Ansvar og ledelse
  Opplagsjef har ansvaret for og ledelsen av land- og sjøsettingen og for plasseringen av båter i vinteropplag på land. Alle plikter å rette seg etter anvisninger og pålegg gitt av opplagsjefen og alle henvendelser om opplag og land- og sjøsetting rettes til denne. Materialforvalter har ansvar for strømtilførsel.

 3. Plasstildeling
  Fullverdige medlemmer har rett til én opplagsplass. Plass fordeles etter medlemsansenitet (jfr. vedtektenes §4) på grunnlag av innlevert påmelding innen fastsatt frist. Korttidsmedlemmer kan tildeles plass etter ansiennitet hvis plass er ledig.

 4. Land/sjøsetting
  Felles land- og sjøsetting skjer når styret bestemmer og alle angjeldende båter skal da være klargjorte. Hvis en båt må stå på land etter siste felles utsetting, må dette avtales og godkjennes av opplagssjefen. Ved bruk av innleid mobilkran står alle som har meldt seg på vinteropplag på land ved felles opptak/utsetting i felleskap økonomisk ansvarlig for leien. Om en ikke møter må en derfor betale sin del av leie. Under land-/sjøsettingen plikter båteierne å møte fram til fastsatt tid og hjelpe hverandre slik at arbeidet går raskt unna. Medlemmene må selv holde seg a jour med fremdriften i land/sjøsettingen. De som ikke er til stede når egen båt står for tur, mister automatisk plassen. Det er ikke tillatt å bruke høytrykkspyler i nærheten av båter som settes på plass. Båt skal merkes med navn og telefonnummer (henge lett synlig).

 5. Strøm
  All vinterstrøm skal gå via godkjent måler, enten du er i brygge eller på land. Det skal kun benyttes gummikabel godkjent for utvendørs bruk med ledningstverrsnitt minst 1,5 mm2 jordet. Kabelen skal ikke skjøtes mellom strømuttak og båt. Maksimum tillatt kontinuerlig forbruk er 500 watt.
  Alle som har strømavtale skal levere inn skjema for bruk av strøm en gang for året- enten strøm er brukt eller ikke. Frist for innlevering av skjema er innen samme dato som utsetting om våren. Ikke innlevert strømskjema fører til stipulert faktura - som ikke kan påklages.

 6. Oppsyn og ansvar
  På land er båteier ansvarlig for at opplagsutstyret sikrer god stabilitet gjennom hele opplaget og at overdekningen ikke kan skade andre båter. I sjøen skal båteier sørge for forsvarlig fortøyning og fendring gjennom hele opplaget. Alle plikter å holde jevnlig oppsyn med egen båt - både på land og sjø - gjennom hele opplagstiden. Presenninger skal regelmessig sjekkes for snø og vindskader og alltid være godt festet. Seilbåter skal sikre fallene slik at de ikke slår mot masten. Båtlaget har ikke noe ansvar for hærverk, skader, tyveri o.l. som båter utsettes for i opplaget.

 7. Opprydding og orden
  Det er alle medlemmers ansvar å sørge for ryddighet i havnen. Båteier plikter å holde området rundt båten ryddig og fritt for verktøy, annet utstyr, søppel etc.
  Alt brennbart materiale skal behandles med tilbørlig aktsomhet og alle rester skal umiddelbart sorteres og deponeres forsvarlig.
  Varme arbeider er ikke under noen omstendighet tillatt under opplag, med mindre ekstraordinære tiltak er gjort og tillatelse er innhentet fra havnesjef.
  Umiddelbart etter sjøsetting skal hvert medlem fjerne alt sitt opplagsmateriell fra opplagsplassen. Etter avtale kan dette lages på anvist sted i havnen for egen risiko. Dette materiellet skal være godt merket med medlemmets navn. Hvis en båteier ikke straks rydder opp etter seg, vil båtlaget avkreve en ryddingsavgift.
  Ta hensyn til nabolaget - unngå unødig bråk under vårpussen og vis respekt for helgefreden.

 8. Individuelt opptak
  Individuelt opptak og utsetting av båter i sesongen avtales med båtlagets kranfører og betales etter gjeldende satser. En plikter uten forbehold å følge hans anvisninger. Ingen kan hensette båter, tilhengere e.l. uten opplagssjefens tillatelse.

 9. Informasjon
  Ut over dette reglementet plikter medlemmer å rette seg etter den informasjon og beskjeder som er gitt på båtlagets internettside eller ved oppslag i havnen. Dette er å regne som personlig tilskrevet og skal oppfattes som allment kjent av båtlagets medlemmer.

 10. Regelbrudd
  Brudd på disse regler kan medføre økonomisk ansvar, tap av opplagplass og ved gjentakelser også tap av medlemskap.