Båteiers plikter

Det skal være en ren fornøyelse å ha båt i Eidsvåg Båtlag, men for å få det til er det nødvendig av vi alle samhandler på en grei måte. Det betyr at du som medlem også gjør ditt. Grunnregelen er at du plikter å gjøre deg kjent med og forholde deg til de bestemmelser som er gitt i lover og reglement, samt ethvert pålegg/henvisning fra styret.

  • For oss som administrerer havnen er det viktig at du holder oss oppdatert. Enhver forandring i innsendt avtale/havneskjema, som eierdata, kontaktdata, opplysninger om båten eller opplagsstatus, skal meldes til havnesjefen snarest i form av nytt korrigert avtale/havneskjema.
  • Vedtektene krever at båten skal være registrert og forsikret på medlemmet og utstyrt med godkjent registreringsnummer.
  • For at båten skal ligge trygt og ikke skade bryggeanlegget er det krav til fortøyning av båten. Den skal skal ha minimum fire elastiske fortøyninger med god dimensjon - min. 12. mm (ikke metalldempere).
  • Det er ikke tillatt å ha joller, gummibåter eller lignende på flytebrygger eller utriggere. Dette har i første rekke med sikkerhet å gjøre, men er også et viktig likebehandligsprinsipp.
  • Eier plikter å føre tilsyn med sin egen båt, lense båten når nødvendig og sørge for at fortøyningene er stramme og i god stand.
  • Det er ikke tillatt å forurense havneområdet med avfall eller oljeholdig eller kloakkholdig utslipp (lense ut diesel ol. eller pumpe ut septik). 
  • Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvrering. Maksimum fart er 5 knop innenfor Storøen - 3 knop i havneanlegget.

Parkering

NB! Fra 11.4.2018 overtok Kalleklev AS de fire nederste parkeringsplassene på øvre parkeringsplass. EB's medlemmer har ikke lov å benytte disse plassene! 

Som medlem i båtlaget har du anledning til å parkere én bil på båtlagets oppmerkede parkeringsplasser på øvre eller nedre parkeringsplass. Bilen skal ha parkeringsoblat lett synlig i frontruten.
Skal du ha gjester med deg i båten, kan ikke bilen deres stå i havnen. De må eventuelt benytte offentlig parkering f.eks. ved innkjørselen til Vollane.

På den øvre plassen (den utenfor bommen), har båtlaget avtale med VestPark. De skal kontrollere at de bilene som står på våre plasser, det vil si alle parkeringsplassene untatt de fire nederste plassene, har tilhørighet til Eidsvåg Båtlag. Det vil si at bilen har oblat i frontruten som forteller at bilens eier er medlem i båtlaget.
Biler som er parkert her uten oblat i frontruten vil bli ilagt parkeringsgebyr.

Om du ikke har oblat til bilen din, får du dette ved å henvende deg til en i styret.

Parkering av tilhengere mm.
Tilhenger kan etter forespørsel til og henvisning fra havnesjefen settes i havnen i forbindelse med utsetting/opptak av båt. Langtidsparkering av tilhengere ol. tillates ikke. 
 

Miljøvennlig båtpuss

Tenk på miljøet når du tar pussen på båten. Selv om de verste miljøgiftene er fjernet fra bunnstoffet, er det fortsatt mye igjen.

Ta vare på slipestøvet og annet farlig avfall.
Skal du skrape/pusse bunnstoff, skal du legge dekkplast under båten før skraping, pussing og rengjøring. Avfall fra skraping og pussing skal samles opp og leveres mottak for farlig avfall.
Støvsuger kan være et godt hjelpemiddel til å samle opp slipestøv.

Og, for din egen del. Bruk briller, maske og arbeidshansker.
Unngå innånding, hud – og øyekontakt.

 

Registrering

Eksempel på Securmark skilt.

Alle båter i havnen skal være registrert. Dette er et krav i Eidsvåg Båtlags vedtekter.
Fra tid til annen oppdages det likevel båter i havnen som ikke er registrert. Dersom din båt ikke er registrert, sørg for at du snarest og uoppfordret ordner opp, slik at de tillitsvalgte i havnen slipper å mase på deg. 
Registreringskravet i våre vedtekter har i første rekke med identifikasjon av båten å gjøre.

I dag er det flere godkjente småbåtregistre: Småbåtregistret til Redningsselskapet, Securmark båtregistrer og for næringsbåter og fritidsbåter over 10 meter har man Skipsregisteret NOR.

Om det er lenge siden båten var registrert, og du ikke har de nødvendige papirer som kreves for omregistrering eller at forrige eier ikke har meldr avregistrering, kan du likevel få den registrert i ditt navn. Havnesjefen kan, om båten har vært i båtlaget i minst fem år, skrive ut en bekreftelse på eierskap som gjør at du likevel kan få registrert båten.

Fiske og sløyeforbud

Vi har i perioder vært plaget av høy aktivitet av måser i havnen. Dette er ikke ønskelig! 
Derfor har vi fiske- og sløyeforbud i havnen. Det vil si at det ikke er tillatt å fiske hverken fra brygger eller kaier i havnen. Fisken skal sløyes før du kommer i havn. Ikke i havnen!

Vi henstiller likeledes alle til å hjelpe til å holde havnen ryddig. Ikke legg søppel i spannene slik at lokket ikke går helt igjen. Skjell ol. ved kranen skal umiddelbart fjernes. 

Der det er mat - er det måser. Så enkelt er det.

Adgangskontroll

Bommen i havnen styres av et mobiltelefon basert system. 
Når man skal åpne bommen, slår man nummeret man har fått oppgitt i SMS. Bommen vil da åpne etter noen få sekunder. Det er ikke er noen kostnad forbundet med å åpne bommen. 

Kun ett telefonnummer.
Det er kun det ene nummeret som ligger i medlemsregisteret som vil bli lagt inn som gyldig nummer for styring av bommen. Ytterligere nummer vil føre til dyrere og mer tidkrevende administrasjon av systemet. Vi kommer derfor ikke til å åpne opp for dette, og ber om forståelse for det.

Systemet med de gamle brikkene skal fases ut og kommer derfor ikke til å bli vedlikeholdt. Enn så lenge vil de to systemene for åpning av bommen fungere parallelt.