Vaktreglement

Revidert 06.04.2017

 

 1. Vaktordning
  Eidsvåg båtlag har organisert vakthold i båthavnen. Vaktholdet reguleres og ledes av båtlagets vaktsjef og utføres daglig av medlemmene. (Tiden er fjernet i web utgaven). Alle henvendelser vedrørende havnevakten rettes til vaktsjefen.
   
 2. Oppgaver
  1. Vakten skal ringe neste dags vaktmannskap, for å minne disse om neste dags havnevakt, straks etter ankomst i havnen.
  2. Overvåke Eidsvåg Båtlags havneanlegg for å hindre tyveri, hærverk og brann og straks tilkalle politi eller brannvesen hvis det oppstår slike situasjoner.
   Det understrekes at vakten ikke har noen politimyndighet og skal derfor heller ikke forsøke å løse politioppgaver på egen hånd.
  3. Vakten skal inspisere båtlagets havneanlegg ved vaktens begynnelse og minst 3 ganger til under vaktperioden. Ved inspeksjon av bryggene skal en bruke livvester. Disse finnes i vaktboden. Vaktmannskapet skal dessuten gjøre seg kjent med brannvernutstyret.
  4. Vakten skal gi seg tilkjenne for alle som ferdes i havnen i vakttiden. Besøkende skal kontrolleres ved inn/utpassering og evt. bilnummer registreres. Kun medlemmer har adgang til havnen.
  5. Trafikken i havneområdet skal overvåkes og ukjente båter skal møtes ved bryggene.
  6. I dårlig vær og når det er fare for skade på brygger og båter, skal vakten tilkalle havnesjefen eller visehavnesjefen samt eierne til de utsatte båtene. Liste over båtenes plassering i havnen og båteiernes telefonnummer finnes i vaktboden.
  7. Alle hendelser i havnen i løpet av natten og utførte oppgaver skal føres i vaktprotokollen.
  8. Toaletter og vaktboden skal vaskes av de som går på vakt torsdags kveld.
  9. Klubbhuset skal vaskes mandag kveld.
    
 3. Beordring
  To personer beordres til vakt om gangen. Vaktene beordres fra hele medlemsmassen.
  Så langt som det er mulig skal vakten bemannes med ett fullverdig medlem og ett korttidsmedlem.
  Alle medlemmer er selv ansvarlig for at tildelt vakttjeneste blir utført. Den som mener seg ikke i stand til å utføre vakttjeneste, skal selv oppnevne en ansvarlig vikar (over 18 år) som kan utføre vakttjenesten. 
   
 4. Uteblivelse
  Ved uteblivelse av én vakt, skal den som er kommet, først prøve å ringe den som er oppsatt. Om det ikke oppnås kontakt, ringe direkte til en av de frivillige nattevaktene på listen. Dersom ordinær vakt ankommer, etter at ekstra vakt er innkalt, skal den som er oppsatt på vakt ilegges et gebyr som skal tilfalle ekstravakten for oppmøte.
  Båtlaget ser meget alvorlig på uteblivelse av beordret vakt. For første gangs fravær betales et straffegebyr og ny beordring (straffevakt) gis ved første anledning. Ved annen gangs fravær betales et forhøyet straffegebyr samt ny beordring, og ved tredje gang skal styret vurdere å ekskludere medlemmet. 
  Om det ikke lar seg gjøre å skaffe erstatningsvakt/ekstravakt, og vakten må gjennomføre vakten alene, skal det ikke gåes streifvakter på bryggene.
    
 5. Vaktlister
  Vaktsjefen publiserer vaktlister på oppslagstavlen i havnen og på internettsidene i god tid før vakten starter. De første listene settes som regel ikke opp med vakter for sesongens siste uker. Dette for å ha plass til evt. straffevakter og nye medlemmers vakter. Vaktliste for disse siste vaktene vil bli publisert i god tid, samt at disse får brev/melding fra vaktsjefen. Ikke mottatt brev eller melding fra vaktsjefen blir ikke godtatt som gyldig fraværsgrunn. Listene både på oppslagstavlen i havnen og på båtlagets internettsider blir jevnlig oppdatert. 
   
 6. Annet
  Foruten å følge dette reglementet, plikter vakten å rette seg etter de instrukser som vaktsjefen til enhver tid måtte gi om vakttjenesten i båtlaget.
  Ved oppsigelse av medlemskap plikter medlemmet å utføre vakt som er oppsatt innen en måned etter oppsigelsesdato.

   
 7. Dette vaktreglement erstatter alle tidligere versjoner av vaktreglement utgitt for Eidsvåg Båtlag.