Eidsvåg båtlag er opptatt av at vi har et hyggelig båtmiljø hvor alle tar ansvar for felles trivsel.

De forskjellige reglementene sier litt om «god naboskikk», og inneholder samtidig regler og opplysninger om forhold som må iakttas av hensyn til båtlagets drift og sikring mot unødvendig tap/skader og utgifter.

Havnereglement

Revidert 7.12.2016

 

 1. Gyldighet
  Dette reglementet har gyldighet for Eidsvåg Båtlags havneanlegg.

 2. Ledelse og driftsansvar
  Havnesjefen er øverste myndighet i havnen og har driftsansvaret for båtlagets havneanlegg. Alle henvendelser om forhold i havneanlegget rettes til havnesjefen. Medlemmene har plikt til å rette seg etter de avgjørelser og vedtak som havnesjefen måtte fatte. Vedtak kan ankes til styret.

 3. Plasstildeling
  Havnesjefen tildeler båtplasser i havnen, jfr. Båtlagets vedtekter § 4.
  Ingen kan tilegne seg båtplass uten havnesjefens tillatelse.
  Plasstildeling publiseres i form av havnelister på oppslagstavlen i havnen og på båtlagets internettsider. Dersom et medlem ikke etterkommer beskjed om flytting av båt, flyttes den for medlemmets risiko og det ilegges gebyr.
  Overgang til ny båt skal straks meldes til havnesjefen.
  Overgang til ny båt som er større enn medlemmets nåværende båt i havnen, forutsetter skriftlig søknad fra medlemmet om dette og godkjenning av havnesjefen før båten kan fortøyes i havnen.
  Maksimal tillatt båtstørrelse i havnen er 12 m lengde og 3,8 m bredde. Lengden er å forstå som største lengde over alt, medregnet baugspyd, daviter/lettbåt, plattform, anker mv. Bredden er å forstå som største bredde. Disse mål skal oppgis i båtlagets kontrakt.
  Båter over 3 m lengde blir belastet med havneleie fastsatt av årsmøtet. Båter mindre enn 3 m regnes som lettbåt og kan, om det finnes egnet sted, legges i havnen/på land etter avtale med havnesjefen.
  Det er ikke tillatt å legge fra seg båter/gummibåter el. på bryggene/utriggerne.
  Ved bytte av båtplass skal bryggen ryddes for gamle fortøyninger og klargjøres for ny bruker.
  Om båt blir borte fra havnen i mer enn 2 uker skal dette meldes til havnesjefen, som da kan disponere denne båtplassen til korttidsleie/gjestebrygge.

 4. Fortøyning
  Alle båter skal være forsvarlig fortøyet. Minimum fire hovedfortøyninger og i tillegg spring (langsgående fortøyning) om vinteren og når det er meldt om dårlig vær. Fortøyningene skal være av god kvalitet, tilpasset båtens størrelse og ha minimum 12 mm. tykkelse. Det skal være funksjonelle strekkavlastere (gummidempere) på samtlige fortøyningstau og fortøyningene skal være stramme. Fortøyningstauene skal sikres slik at andre båter ikke får disse i propellen. Båter i brygge skal være fortøyd slik at baugen (baugspydet) ikke stikker inn over bryggen.
  Gamle eller ubrukte fortøyninger skal fjernes fra bryggene.

 5. Registrering
  Alle båter som har tildelt plass i havnen skal være registrert på medlemmet. Registreringsnummer skal være lett synlig. Lettbåt skal også være merket. Ukjent og umerket båt kan bli solgt til fordel for båtlaget. Ved overgang til ny båt skal havnesjefen straks ha beskjed om båtens data og registreringsnummer i form av ny kontrakt. (se pt.3 over)

 6. Ansvar
  Et hvert medlem er selv ansvarlig for å manøvrere og fortøye båten slik at den ikke skader båtlagets og andres eiendom. Båtlaget er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader på båtene, mannskap eller besøkende i havnen.
  Medlemmene plikter å ha jevnlig tilsyn med egen båt - særlig ved dårlig vær og spesielt i sterk vind fra nord og nordvest. Alle som skal se til båten sin i vinterhalvåret oppfordres til å bære flyteplagg eller vest. På dager med vind/sjø er påbudt å bære flytevest eller flyteplagg!
  Medlemmet plikter straks å møte i havnen på innkalling fra havnesjefen eller vaktene.
  Der båt bærer preg av manglende vedlikehold, skal eier tilskrives/varsles og plan for båthold etterlyses. Om ikke forholdet bedrer seg gis advarsel 2 skriftlig og deretter skal oppsigelse/fjerning av båt meldes medlemmet.

 7. Strøm
  Alle som har båt i havnen har rett til å bruke havnens strømuttak. I sommersesongen har du uten å koble til måler, rett til å bruke strøm til lading av batterier (men ikke til drift av kjøleskap ol. via batteri), støvsuger samt elektrisk verktøy ol. for vanlige vedlikeholdsoppgaver. All bruk av strøm ut over dette skal skje over godkjent måler og med strømavtale.
  All tilkobling til båtene skal skje via CEE kontakter (blå rundt støpsel).
  Det skal ikke være skjøt mellom strømuttak og båt (gjelder også overgang). Det skal kun benyttes gummikabel godkjent for utendørs bruk med ledningstverrsnitt minst 1,5 mm2 jordet. Kabelen skal ikke skjøtes mellom strømuttak og båt. Maksimum tillatt kontinuerlig forbruk er 500 watt.
  Alle som har båt i havnen skal levere inn skjema for bruk av strøm en gang for året- enten strøm er brukt eller ikke. Frist for innlevering av skjema er innen samme dato som utsetting om våren. Ikke innlevert strømskjema fører til stipulert faktura - som ikke kan påklages.

 8. Ro og orden
  Medlemmene har allmenn plikt til å rydde og holde orden i havnen, behandle materiellet med forsiktighet og rengjøre og vedlikeholde tildelt båtplass. Spillolje kan tømmes i spilloljefatet i miljøboden og brukte batterier kan også plasseres i miljøboden. Alt boss skal i bosscontainerne. Er disse fulle, tar en med bosset hjem.
  Det er ikke anledning til å fiske eller gjøre opp fisk i havnen da dette tiltrekker seg måser. Det er heller ikke tillatt å forurense havneområdet på annen måte.
  Ta hensyn til andre, unngå unødig bråk i havnen og vis respekt for helgefreden.
  Farten i havneområdet er minimumsfart for å manøvrere med sikkerhet, maks 5 knop.

 9. Informasjon
  All informasjon og alle beskjeder gitt på båtlagets internettside, ved e-post (der medlemmet har oppgitt denne) eller ved oppslag i havnen, er å regne som personlig tilskrevet og skal oppfattes som allment kjent av båtlagets medlemmer.

 10. Regelbrudd
  Gjentatte brudd på dette havnereglementet kan føre til tap av medlemskap.