Båtlagets vedtekter regulerer blant annet lagets formål, organisering, styre og årsmøte.
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i båtlagets vedtekter og regler.

Vedtekter for Eidsvåg Båtlag

Vedtatt av årsmøtet 17.02.2015

§1 - Navn
Foreningens navn er Eidsvåg Båtlag.
Foreningen holder til i Eidsvågsveien 121, 5105 Eidsvåg i Åsane.
Båtlaget er registrert med registreringsnummer 993 066 435 i Brønnøysundregisteret som forening/lag.

§2 - Formål
Båtlagets formål er å opparbeide, vedlikeholde og drive en tidsmessig, sikker og veldrevet båthavn og opplagsplass for fritidsbåter for sine medlemmer. Båtlaget skal også legge forholdene til rette for et rikt, godt og sikkert friluftsliv på sjøen samt bidra til å bekjempe forurensning av sjø- og strandområder.

§3 - Medlemskap
1. Eidsvåg båtlag har følgende medlemskategorier:
    - Fullverdig medlem
    - Æresmedlem 
    - Korttidsmedlem
2. Årsmøtet fastsetter båtlagets medlemstall for fullverdige
medlemmer etter forslag fra styret.
3. Innvotering av nytt fullverdig medlem
foretas av styret, hensyn tatt til antall år som korttidsmedlem,
  og etter styrets nærmere vurdering.
4. Fullverdig m
edlemskap kan overføres til ektefelle/registrert samboer, forelder, barn, barnebarn eller søsken. Skriftlig søknad om overføring av medlemskap behandles av styret. Med registrert samboer forstås samboende par som har hatt felles adresse i minst to år (ref. lovdata). Ved overførsel tildeles nytt medlemsnummer og ansiennitet.
5. Nytt fullverdig medlem (ikke overført medlem) innbetaler et innmeldingsgebyr fastsatt av årsmøtet.
6. For nye og overførte medlemmer gjelder en prøvetid på to år.
7. Medlemskapet gjelder fra 1.4 til 31.03. påfølgende kalenderår.
Utmeldelse må skje skriftlig og være båtlaget i hende innen årets utgang.
8. Korttidsmedlemskap gjelder innen samme tidsrom som for fullverdige medlemmer.

§4 Retter og plikter
1. Hvert fullverdig medlem har rett til en fortøyningsplass. Medlemsansiennitet gjelder ved tildeling av ledig
plass i brygge og på land.
2. Alle medlemmer under 67 år har skal utføre dugnad. Alle skal utføre havnevakttjeneste.
3. Medlemmer av styret samt æresmedlemmer er unntatt fra plikttjenester.
4.
Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter gjeldende instrukser og reglementer, jfr.§15, samt informasjon og meldinger gitt via båtlagets internettsider, oppslag i havnen eller personlig tilsendt via andre aktuelle medier.
5. Båter som er tildelt plass i båthavnen skal være registrert og ansvarsforsikret på medlemmet. Det er ikke anledning til å legge fremmed båt på tildelt plass.
6. Ved salg eller annen overdragelse av båt kan et medlem ikke overføre sine rettigheter i båtlaget til ny eier. Straks båten er overført til ny eier som ikke er medlem, skal båten fjernes fra båtlagets område.

§5 Tillitsverv
Eidsvåg Båtlag har følgende tillitsverv:
- Formann (leder)               - valgperiode 2 år
- Viseformann (nestleder) - valgperiode 2år
- Havnesjef                           - valgperiode 2 år
- Visehavnesjef                    - valgperiode 2 år
- Kasserer                             - valgperiode 2 år 
- Vaktsjef                               - valgperiode 2 år
- Sekretær                            - valgperiode 2 år 
- Opplagsjef                          - valgperiode 2 år
- Materialforvalter              - valgperiode 2 år
- Webansvarlig                    - valgperiode 2 år

Følgende tillitsverv velges på årstall med partall: Viseformann, havnesjef, kasserer, sekretær og webansvarlig. Oddetall: Formann, visehavnesjef, opplagssjef, vaktsjef og materialforvalter.
Det forventes at avtroppende tillitsmenn bistår nye styremedlemmer i en overgangsfase.


5.1 Faste utvalg:
- Valgkomité: Det sittende styret foreslår 3 fullverdige medlemmer til valgkomité - valgperiode 1 år.
- Revisorer: 2 fullverdige medlemmer foreslås av valgkomité - valgperiode 2 år.


5.2. Tillitsverv
1.
Kun fullverdige medlemmer kan ha tillitsverv i båtlaget.
2. Man kan ikke nekte å påta seg tillitsverv i båtlaget.
3. Man kan ikke pålegges tillitsverv i båtlaget i mer enn 2 år om gangen, og man har deretter rett til å si fra seg slike verv i 2 år.
4. Man kan fritas fra verv på grunn av høy alder, sykdom eller hvis arbeidssituasjonen tilsier det.

§6 Økonomi
1. Årsmøtet fastsetter: Innmeldingsgebyr, kontingent, avgifter samt gebyrer for utførte tjenester.

2. Avgiftene består av en havnedel for sommersesongen og en havne- eller opplagsdel for vintersesongen.
Kontingenten faktureres normalt sammen med sommerdelen.
3. Styret fastsetter fristene for innbetalinger.
4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent
.
5.
Sesongen defineres slik: Sommersesong 1. april - 31. oktober. Vintersesong 1. november - 31. mars
6. Kontingenter, avgifter, gebyrer etc. skal være betalt innen fakturafristens utløp. Medlemmer som etter to påminnelser ikke overholder sine økonomiske forpliktelser overfor båtlaget, kan strykes som medlem, jfr. §16-1.

§7 Daglig ledelse
1. Båtlaget blir ledet av det valgte styret på 10 medlemmer. Disse er:
Leder, nestleder, havnesjef, sekretær, kasserer, vaktsjef, visehavnesjef, opplagsjef, materialforvalter og webansvarlig.
Styret har den administrative myndighet, står for den daglige drift, besørger alle fortløpende forretninger, sammenkaller til møter, ivaretar båtlagets økonomi og dets installasjoner samt representerer båtlaget utad.
2. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene blir satt inn i sine ansvarsområder og arbeidsfelt iht. gjeldende instruks samt utfører sitt verv iht. denne.
3. Styret disponerer lagets midler og bevilger penger til vanlige forretninger i tråd med oppsatt budsjett, men gis anledning til å fravike enkelte budsjettposter innenfor totalbudsjettets rammer.
Opptak av lån, samt større investeringer skal være godkjent, jfr. §11-9.
4. Styret forbereder og fremmer alle saker som i følge vedtektene skal legges frem for årsmøtet.
5. Styrets leder er ansvarlig for at Brønnøysundregisteret til enhver tid har oppdaterte opplysninger om styrets sammensetning. 

§ 8 Styremøte
1. Styret holder møte når formannen bestemmer eller når et flertall av styremedlemmene ber om det.
2. Styret er vedtaksfør når et flertall av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
  avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
3. Styret fører protokoll over de saker som er behandlet og de vedtak som er gjort.

§ 9 Utvalg/råd
1. Foruten styret har båtlaget disse faste organer
:
- Valgkomité - fremmer forslag til nominasjoner til alle valgbare tillitsverv.

2. Komiteer/utvalg:
S
tyret kan etter behov oppnevne komiteer eller utvalg for utredning og / eller gjennomføring av bestemte oppgaver.

§ 10 Årsmøtet
1. Årsmøtet er Eidsvåg Båtlags høyeste myndighet.
2. Kun fullverdige medlemmer
har møte-, tale- og stemmerett og er valgbare.
3. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned
.
4. Årsmøtet innkalles av styret med 14 dagers varsel. Med innkallelsen følger styrets
årsberetning,
  revidert regnskap, forslag og budsjett for kommende år samt eventuelle beretninger fra utvalg.
5. Forslag som årsmøtet skal behandle, må være styret i hende innen 31. desember foregående år.

6. Årsmøtet er vedtaksfør når minst tre medlemmer fra styret og minst 20 fullverdige medlemmer er til stede.
7. Årsmøtet ledes av valgt møteleder og det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger og vedtak.

§ 11 Årsmøtet behandler
Årsmøtet skal:
1
. Godkjenne fremmøtte representanter.
2. Velge møteleder, referenter og to til å signere møteprotokollen.
3. Godkjenne dagsorden.
4. Behandle årsmelding.
5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag fra styret og andre innkomne forslag.
7. Fastsette medlemstallet.
8. Fastsette kontingent, avgifter og andre gebyrer.
9. Behandle driftsbudsjett og investeringsbudsjett for kommende år.
10. Velge formann.
11. Velge medlemmer til styret for de plasser som står på valg. (Normalt bør viseformann overta stillingen som formann og visehavnesjefen som havnesjef).
12. Velge to revisorer for ett år.
13. Velge medlemmer til valgkomité for ett år.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
1.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved
  fullmakt. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.
2. Avstemning ved valg:
2.1 Hvis det foreligger mer enn ett forslag, skal valget foregå skriftlig. Bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
2.2 En kan foreta flere valg i samme skriftlige avstemning. Stemmeseddelen må da inneholde like mange
   navn som det valget gjelder.
2.3 Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
   kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene ansees ikke avgitt.
2.4 Ved stemmelikhet brukes loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte
1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 20 fullverdige medlemmer krever det.
2. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med 8 dagers varsel.

3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.


§ 14 Skader/ansvar
1. Båtlaget er ikke ansvarlig for skader som tredjemann påfører båter på båtlagets område.
  Båtlaget hefter heller ikke for innbrudd eller hærverk.
2. Medlemmer som gjennom skjødesløshet og uforstand skader båtlagets eiendeler og eiendom eller medlemmenes båter, er selv økonomisk ansvarlig for dette.

§ 15 Reglementer
1. I tillegg til vedtektene gjelder følgende:
- Havnereglement
- Opplagsreglement
- Vaktreglement
  Disse har samme gyldighet som båtlagets vedtekter.
2. Reglementene kan endres eller suppleres av styret om en finner det nødvendig.
  Endringene skal gjøres kjent for medlemmene ved oppslag eller på annen måte.

§ 16 Eksklusjon
1. Brudd på båtlagets vedtekter og reglementer vil, etter to skriftlige advarsler fra styret, føre til tap av medlemskap og tilhørende rettigheter. Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.
2. Et medlem som viser seg beruset eller på annen måte viser uverdig opptreden på båtlagets område, skal av styret gis skriftlig advarsel. Hvis forholdet ikke bedrer seg kan vedkommende bli fratatt sitt medlemskap etter to skriftlige advarsler fra styret.

§ 17 Æresmedlemskap
1
. Æresmedlemskap kan tildeles:
- Medlemmer som har nedlagt et stort fortjenstfullt arbeid i foreningens styrende organer.
- Medlemmer som ved komitéarbeid, gaver og forøvrig på annen måte har lagt for dagen stor interesse for lagets trivsel og vel.
2. Forslag om æresmedlemskap rettes til styret.
3. Vedtak om æresmedlemskap fattes av et fulltallig styre med minst 3/4 stemmeflertall.

§ 18 Vedtektsendring
1. Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
2. § 19 kan ikke endres.

§ 19 Oppløsning av båtlaget
1. For å være gyldig må et vedtak om oppløsning av båtlaget være fattet på et årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og dessuten på et påfølgende ekstraordinært årsmøte. Det kreves minst 2/3 stemmeflertall på begge møter.

§ 20 Båtlagets midler ved oppløsning av båtlaget
1.  Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted.  Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til allmennyttige formål, og kan fordeles mellom en eller flere organisasjoner med samme eller liknende formål som EB. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.